Centrale MedezeggenschapsRaad – CMR

De Centrale MedezeggenschapsRaad is een raad van deelnemers van WIJ 3.0. Zij praten over onderwerpen die veel deelnemers en heel WIJ 3.0 aangaan. De raad bestaat uit deelnemers van diverse locaties, zoals het Maliegilde, De Stadsbrug, Ghanaplein, Den Dolder, Nieuwegein, etc. Het doel van de CMR is om de gemeenschappelijke belangen van alle WIJ 3.0 deelnemers te behartigen.

De CMR zet zich in voor een goede kwaliteit van zorg en begeleiding. Zij doet dit door mee te denken en te adviseren over besluiten, werkwijze en visie. Er is minimaal vier keer per jaar overleg tussen de CMR en de bestuurder.

Werkwijze

Op elke locatie vindt regelmatig (vier keer per jaar) een deelnemersoverleg plaats. Het streven is dat er van elke locatie een deelnemer in de CMR zit. Dan weten de leden van de CMR uit eigen ervaring wat de deelnemers op een locatie belangrijk vinden, wat de standpunten en ideeën zijn en hoe de zorg- en dienstverlening wordt ervaren. Is er geen deelnemer afgevaardigd van een locatie in de CMR? Dan moet de CMR op een andere wijze kennis nemen van de standpunten van deelnemers op een locatie. De meningen en indrukken van het deelnemersoverleg op locatie zijn daarbij belangrijker dan wat een individueel lid van de CMR vindt. Dit kan soms best een uitdaging zijn om mee om te gaan.

Andersom informeert het bestuur van WIJ 3.0 de CMR over voorgenomen besluiten, over contact met gemeenten en partner-organisaties en alles wat verder van belang is voor de deelnemers. Leden van de CMR bespreken dit dan weer in het deelnemersoverleg op locatie. We zouden graag willen dat leden van de CMR kunnen zorgen voor een over-en-weer overleg tussen alle deelnemers op locaties en het bestuur van WIJ 3.0.

Belangrijke onderwerpen

Kortom, de CMR vertegenwoordigt, praat over en adviseert in allerlei zaken die over de deelnemers en organisatie van WIJ 3.0 gaan. We praten dan over onderwerpen als:

  • Tevredenheid van de deelnemers;
  • Benadering, bejegening en omgangsvormen;
  • Aantrekken van jongeren bij WIJ 3.0
  • Veiligheid; kleding, incidenten en klachten;
  • Begeleiding van deelnemers;
  • Verhuizingen
  • Informatie aan de deelnemers via informatieborden en de website; • Medezeggenschap op locaties/activiteiten

In de afgelopen tijd hebben we met het bestuur gesproken over onder andere de deelnemersvergoedingen, de klachtenprocedure, benadering en bejegening van deelnemers en publiciteit en visieontwikkeling.

Voorbeeld: tevredenheidsonderzoeken

Voor de CMR zijn de tevredenheidsonderzoeken heel belangrijk. Op elke locatie van WIJ 3.0 laat de bestuurder de tevredenheid onder de deelnemers onderzoeken. Het resultaat van dit onderzoek bespreken we op de locatie tijdens het deelnemersoverleg. De afgevaardigden van deze locatie neemt de adviezen mee naar een overleg van de CMR.
De bestuurder van WIJ 3.0 maakt op basis van de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken een verbeterplan. Dit plan wordt besproken tijdens het overleg tussen de bestuurder en de CMR. Vervolgens zijn het de leden van de CMR die op locatie tijdens het deelnemersoverleg vertellen wat is afgesproken met de bestuurder en wat het verbeterplan inhoudt. De CMR heeft zo een verbindende functie tussen bestuurder en deelnemers op locaties.

Taken en (formele) bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de CMR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Voor het uitoefenen van haar taken heeft de CMR een aantal rechten:

  • Recht op informatie: de bestuurders moeten de CMR tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om taken goed te kunnen verrichten.
  • Recht op overleg: de bestuurders moeten tijd vrijmaken om regelmatig haar beleid met de CMR te overleggen.
  • Recht om te adviseren: de cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor de cliënten. Zij mag in bepaalde zaken een bindend advies geven.

Vragen, interesse of aanmelden?

Stuur een e-mail naar: Niki Schipper, ondersteuner Centrale MedezeggenschapsRaad WIJ 3.0, Niki.Schipper@Wij30.nl of bel 0621524181.