Privacyverklaring van WIJ 3.0

WIJ 3.0 hecht grote waarde aan de privacy van medewerkers en cliënten*. Dit geldt zowel voor het bewaren, verstrekken en beveiligen van hun persoonsgegevens.

Waar gaat de Privacyverklaring over?

In deze verklaring zetten wij beknopt uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die WIJ 3.0 verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Je kunt hierbij denken aan naam, adres en andere persoonlijke registratiegegevens. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens. Dat is informatie over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid of seksuele leven. WIJ 3.0 slaat alleen gegevens over de gezondheid op. Dit gebeurt uitsluitend na toestemming van betrokkenen.

Rechten

Alle personen van wie WIJ 3.0 persoonsgegevens registreert hebben het recht om hun gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten wissen. Of over te dragen aan een andere organisatie. Tenzij wettelijke bepalingen hier iets anders over zeggen. Als je gebruikt wenst te maken van jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via 030-2926515 of door een brief aan ons te sturen, voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op het verzoek.

Veilig

Om jouw privacy te beschermen, treft WIJ 3.0 passende technische en organisatorische maatregelen. Zo sluiten we onder meer verwerkersovereenkomsten met zorg- en andere samenwerkingspartners, we houden een register van verwerkingen bij en informeren onze medewerkers. We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik te voorkomen net als ongewenste toegang tot persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn daarom enkel toegankelijk voor medewerkers die dit voor het uitvoeren van hun werkzaamheden nodig hebben.

Met welke doelen legt WIJ 3.0 persoonsgegevens vast?

WIJ 3.0 legt persoonsgegevens van cliënten vast met de volgende doelen:

 • verlenen van begeleiding aan cliënten met een beperkte zelfredzaamheid in het kader van de maatschappelijke ondersteuning
 • bieden van begeleiding aan de cliënten, door samenwerking en uitwisseling van gegevens met andere organisaties:
 • uitvoeren van een periodiek tevredenheidsonderzoek bij de cliënten
 • bieden van opleiding in het kader van begeleiding van cliënten naar werk
 • begeleiden van cliënten naar (vrijwilligers)werk
 • informeren van cliënten over ontwikkelingen binnen en initiatieven van WIJ 3.0
 • intern onderzoeken voor de verbetering van de kwaliteit van zorg
 • afleggen van financiële verantwoording
 • afleggen van verantwoording over de geleverde prestaties in het kader van begeleiding van cliënten
 • declareren van de kosten voor dienstverlening bij diverse instanties en cliënten
 • uitvoeren van interne en externe controle, de bedrijfsbeveiliging en accountantscontrole
 • opleggen van de eigen bijdrage (door gemeenten)

WIJ 3.0 legt persoonsgegevens van personeelsleden vast voor de volgende doelen:

 • behandelen van personeelszaken en het uitvoeren van voor de medewerkers geldende arbeidsvoorwaarden
 • berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen, belastingen, premies, uitkeringen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van medewerkers
 • berekenen, vastleggen en innen van (pensioen)premies
 • kunnen aanbieden van collectieve ziektekostenverzekering
 • aanvragen van verklaring omtrent gedrag
 • ontwikkelen van de medewerkers
 • uitvoeren of toepassen van een wetten (m.n. fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving)
 • afleggen van financiële verantwoording
 • regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband
 • verlenen van ontslag en, indien van toepassing, het regelen van uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband
 • innen van vorderingen, waaronder inbegrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen
 • behandelen van geschillen
 • uitvoeren van in- en externe controle en accountantscontrole

WIJ 3.0 legt persoonsgegevens van cursisten vast met de volgende doelen:

 • aanbieden van een lesactiviteit
 • kunnen uitvoeren van een periodiek tevredenheidsonderzoek
 • informeren van cursisten over ontwikkelingen binnen het cursusaanbod
 • afleggen van financiële verantwoording
 • afleggen van verantwoording over de geleverde prestaties aan subsidiegevers
 • declareren van kosten voor dienstverlening bij instanties
 • uitvoeren van in- en externe controle, de bedrijfsbeveiliging en accountantscontrole

Naast de gegevens van cliënten, medewerkers en cursisten administreert WIJ 3.0 ook gegevens van sollicitanten, raad van toezicht, vrijwilligers, contractpartners, uitzendkrachten, ZZP’ers, gedetacheerden en ketenpartners en verder (tijdelijk) beelden van passanten (alleen bij cameratoezicht op eigen terrein van sommige locaties, volgens wettelijke norm). Van al deze verwerkingen van (persoons)gegevens zijn de doelen en de specifieke gegevens die verwerkt worden, vastgelegd in een register.

Meldplicht datalekken

WIJ 3.0 zal een melding doen bij Autoriteit Persoonsgegevens in geval van een (ernstig) datalek. WIJ 3.0 heeft hiervoor een protocol datalekken opgesteld. Alle datalekken worden geregistreerd in een apart register.

Website

De website van WIJ 3.0 maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik van de website bij te houden.

Onze website bevat links naar websites van andere organisaties. Houd er bij het volgen van een link en het verstrekken van informatie rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gegevens die aan die andere organisatie worden verstrekt.

Als je gebruik maakt van het aanmeldformulier op de website, worden ook persoonsgegevens verzonden. Verzending vindt echter alleen plaats als je hiervoor nadrukkelijk toestemming verleent: Door aan te vinken dat je akkoord gaat met opname van deze gegevens in het registratiesysteem van WIJ 3.0.

Verstrekking gegevens

Het uitgangspunt is dat we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor toestemming hebben gekregen. Soms zijn we echter wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals aan de Belastingdienst, de GGD of justitie.

*Onder cliënten verstaan wij iedereen die deelneemt aan de sociale- en arbeidsmatige activiteiten, gebruik maakt van een cursus van WIJ 3.0 of van het aanbod voor individuele begeleiding.