Deelnemers activiteiten tevreden

Deelnemers tevreden met beschikbare werk

Meetellen heeft een onderzoek uitgevoerd naar hoe deelnemers de werkactiviteiten beoordelen. Op de vragen hierover reageerden 262 leden van het Meetellen-panel. Ruim 80% gaf aan zich veilig te voelen en dat de werkzaamheden aansloten bij de talenten en vaardigheden. Ruim 90% noemde de activiteiten zinvol.

Tweederde van de groep zei geen betaald werk te willen, maar met de huidige activiteiten bezig te willen blijven. Ook op deze manier, zo gaf bijna 80% aan, hadden ze het gevoel mee te doen in de samenleving.

Is het dan tevredenheid alom? Nee, bijna een kwart vindt het aanbod aan activiteiten onvoldoende, ze willen meer keuze. De rol van een begeleider of hulpverlener om op een passende activiteit terecht te komen blijkt het belangrijkst. Via vrienden of familie vinden ook veel deelnemers een plek. De website jekuntmeer.nl scoort in de bevraagde manieren waarop men bij en activiteit terecht komt opmerkelijk laag met 1%.

Meetellen vroeg de deelnemers ook over de begeleiding op het werk. Ruim 90% zegt zich gewaardeerd te voelen en ruim 80% geeft aan dat de begeleider hem/ haar begrijpt.

Ervaringwijzer

De uitkomsten van het Meetellen-onderzoek tonen veel gelijkenis met onderszoek dat in zomer 2019 is gedaan door vijfdejaars studenten Geneeskunde. Zij zijn op pad geweest met Ervaringwijzer. De Ervaringwijzer is een instrument om cliëntervaring in beeld te brengen en is door (onder andere) de gemeente Utrecht samen met een aantal zorgaanbieders ontwikkeld. De studenten hebben aanbieders in de stad bezocht die hulp of ondersteuning aanbieden in het kader van sociale prestatie en dagondersteuning en arbeidsmatige activering.

 Wij 3.0 – WIJ a/d WERf

Studenten zijn in hun rondgang langs geweest bij de locatie WIJ a/d Werf. In totaal hebben hier 18 deelnemers/cliënten een vragenlijst ingevuld. Zij tonen zich in meerderheid tevreden over het vinden van de activiteit en het plezier en nut dat het hun geeft. Zie voor alle resultaten de factsheet.