Centrale MedezeggenschapsRaad – CMR

De Centrale Medezeggenschaps Raad is een overleg-orgaan waar locatie overstijgende onderwerpen besproken worden. Zij bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de diverse WIJ 3.0 locaties, zoals: de Stadsbrug, Maliegilde, de Strooij, etc.
Doel is om d.m.v. regelmatig overleg tussen deelnemers en bestuurders, de gemeenschappelijke belangen van alle WIJ 3.0 deelnemers te behartigen. De overleggen vinden eens in de zes weken plaats. Op die manier probeert de CMR een zo optimaal mogelijke kwaliteit van zorg en begeleiding te waarborgen. Zij doet dit door mee te denken, te praten en te adviseren inzake voorgenomen besluiten, werkwijze en visie.

Werkwijze

Contact leggen en onderhouden met de achterban, via locatievertegenwoordiging, is de helft van het werk van een CMR lid. Zij moet weten wat deelnemers belangrijk vinden, wat hun standpunten en ideeën zijn en hoe de zorg- en dienstverlening wordt ervaren. Belangrijk hierbij is dat de persoonlijke mening van de vertegenwoordiger ondergeschikt is aan het “locatie”standpunt.
De CMR communiceert dit dan vanuit de locatie vertegenwoordigers naar het bestuur.
Andersom informeert het bestuur de CMR over voorgenomen besluiten, contact met gemeente en collega- organisaties en alles wat verder van belang is voor WIJ 3.0 deelnemers.
Dit wordt door de diverse locatie vertegenwoordigers weer terug gekoppeld/besproken in hun locatie overleg. De CMR zorgt dus voor heen-en-weer gaande overleg-lijnen tussen alle (locatie) deelnemers en bestuur van WIJ 3.0
Kortom de CMR vertegenwoordigt, praat over en adviseert in allerlei (beleids)zaken die deelnemers en organisatie van WIJ 3.0 betreft.

Het afgelopen jaar zijn onder andere de deelnemersvergoedingen, de klachtenprocedure en gewenste samenstelling van de klachtencommissie, benadering en bejegening van deelnemers, publiciteit en visieontwikkeling, belangrijke gespreksonderwerpen geweest.

Dit heeft er onder andere toe geleid dat de klachtencommissie uitgebreid zal worden met een WIJ 3.0 deelnemer en dat er op diverse locaties discussies en trainingen rondom bejegening en benadering zijn gekomen. Verder is het Incidenten Protocol op advies van de CMR aangepast. Hierdoor is er een meer evenwichtige balans tussen incident en daaop volgende sanctie.

Taken en (formele) bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de CMR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Voor het uitoefenen van haar taken heeft de CMR een aantal rechten:

  • Recht op informatie: de bestuurders moeten de CMR tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om taken goed te kunnen verrichten.
  • Recht op overleg: de bestuurders moeten tijd vrijmaken om regelmatig haar beleid met de cliëntenraad te overleggen.
  • Recht om te adviseren: de cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor de cliënten. Bindend advies heeft zij in bepaalde zaken.

Aanmelden en Informatie

Wil je mee doen met de medezeggenschapsraad? Of eerst meer er over weten? Dat kan!
Vraag het je begeleider of email naar info@wij30.nl.

Ons centrale bezoekadres:
Krommerijn 101
3582 CT, Utrecht
Telefoon: 030-292 65 15

Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Om de twee jaar wil WIJ 3.0 weten van haar cliënten hoe ze het vinden bij WIJ 3.0. Een overzicht van het tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door Meetellen, vind je hier.