Alle berichten van WIJ 3.0

Wethouder bezoekt KoudWeerRegeling

Al sinds jaar en dag voeren de Tussenvoorziening en WIJ 3.0 de KoudWeerRegeling uit. Dit gebeurt in de Stadsbrug. dak en thuislozen krijgen bij koude nachten een slaapplek in het pand aan de Wilhelminalaan. En in de ochtend een ontbijt. Onlangs is de ‘regeling’ bezocht door verantwoordelijk wethouder Van Ooijen.

‘Combineer werkbegeleiding met zorg’

Voor steeds meer mensen met een ernstige aandoening is werken, naast zorg, nadrukkelijk een optie geworden. SW-Journaal besteedde er onlangs aandacht aan. De vraag luidde: hoe pakken Utrecht en Venlo passende arbeid voor mensen met een ernstige aandoening aan? (..)

De grootste aanbieder van activering en re-integratie in de stad Utrecht is WIJ 3.0. De organisatie  biedt uiteenlopende groepen mensen met een aandoening en/of beperking mogelijkheden voor maatschappelijke en/of arbeidsparticipatie. WIJ 3.0 heeft zowel dagactiviteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten als een wijk/klussenbedrijf en OpMaat-trajecten die re-integratiekandidaten in een jaar voorbereiden op werk. ‘Voor OpMaat moeten zij wel 16 tot 24 uur per week kunnen werken,’ legt teamleider Annelies Nanning uit. ‘De trajecten zijn bedoeld voor mensen met ontwikkelperspectief die bij de gemeente al in beeld zijn en een volgende stap kunnen zetten.’

Zowel de gemeente als wijkteams en zorgaanbieders kunnen in Utrecht kandidaten aanmelden voor een OpMaat-traject. In de praktijk komen de meeste aanmeldingen echter vooral van Werk en Inkomen van de gemeente (arrangement 4, zorgklanten). ‘Bij wijkteams overheerst denk ik de zorggedachte. Activering is aandachtsgebied maar de stap naar werk vinden zij gauw te groot voor mensen. Daarmee laten ze kansen liggen,’ aldus Annelies Nanning, die zelf ook een achtergrond in de zorg en het welzijnswerk heeft.

Utrecht moet volgens de landelijke taakstelling zestig Nieuw Beschut werkplekken inrichten. WIJ 3.0 en SW-bedrijf UW vullen deze beschutte werkplekken samen in. Op het moment van ons gesprek, zijn er zestien aanmeldingen binnen. Annemies Nanning ziet een verschil tussen de (oude) beschut werkende SW-populatie en de nieuw aangemelde mensen. ‘Het belangrijkste verschil is de multiproblematiek. Als mensen behalve een beperkt arbeidsvermogen ook schulden hebben, een verleden als gedetineerde, een verstandelijke beperking of een verslaving, zijn zij kwetsbaar. Zij zijn vaak snel afgeleid en hebben intensieve begeleiding nodig. Binnen WIJ 3.0 kunnen we schakelen tussen ontspanning, activering en re-integratie. Onze samenwerkingspartners bieden schuldhulp of taalles. Door het brede palet aan participatiemogelijkheden, stromen bezoekers en deelnemers ook binnen de organisatie door. Als de 16-24 uur eis voor OpMaat bijvoorbeeld te hoog is gegrepen, zetten we eerst dagbesteding met Wmo-subsidie of vrijwilligerscoaching in of stromen onze deelnemers door naar samenwerkingspartners.’

Lees hier het hele artikel.

(SW-Journaal, Annemiek Onstenk)

WIJ 3.0 bouwt aanbod in Woerden af

De afgelopen periode hebben we regelmatig contact gehad met de gemeente over het voortbestaan van de locatie van WIJ 3.0 in Woerden. WIJ 3.0 huurde een aantal ruimtes in het pand van coöperatie Synergos aan de Gildenweg. Helaas heeft deze coöperatie de afgelopen week het faillissement moeten aanvragen. Dit betekent voor ons dat we op korte termijn geen ruimte meer hebben. Helaas lukt het ons ook niet om op korte termijn andere geschikte en betaalbare ruimte te vinden. Daarom bouwt WIJ 3.0 de komende maanden haar activiteitenaanbod af.

We realiseren ons terdege dat dit een besluit is met veel impact voor onze deelnemers. We hopen met de eigenaar van het pand Synergos afspraken te kunnen maken om tot april 2019 onze activiteiten in het pand voort te kunnen zetten. Deze periode willen we dan vooral gebruiken om voor onze deelnemers een goede overdracht van zorg te regelen naar een andere aanbieder. Uiteraard doen wij dit in nauw overleg met de deelnemer zelf, de verwijzer en eventueel andere betrokkenen.

Aanstaande woensdagmiddag gaan wij dit communiceren naar onze deelnemers. Dit doen we in een zogenaamd deelnemers overleg. We kunnen ons voorstellen dat de deelnemers daarna met behoorlijk wat vragen en emoties zitten. We nemen de tijd om hier  bij stil te staan, en willen zo snel mogelijk met iedere deelnemer een gesprek voeren over de vervolg mogelijkheden.

Deelnemers die niet bij het overleg zijn zullen we telefonisch proberen te bereiken.

Laaggeletterdheid en digitale achterstand verminderen

Tijdens de Week van de Alfabetisering (3 t/m 9 september 2018) worden in Utrecht diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en digitale achterstand. Diverse (digi)taalorganisaties hebben de handen ineen geslagen om een mooi programma te realiseren. Zo zijn er op vrijdag 7 september van 13.00 – 17.00 uur een aantal activiteiten te vinden op de Stadhuisbrug om de aandacht te vestigen op taal en digitale achterstand  bij een groot publiek en inwoners te enthousiasmeren voor (digi)taalvrijwilligerswerk. Geïnteresseerden kunnen hier in gesprek gaan met Utrechters die moeite hiermee hebben. Wethouder Linda Voortman helpt ter plekke mee om meer vrijwilligers te werven.

Voor ongeveer 30.000 Utrechters is laaggeletterdheid de dagelijkse realiteit. Deze inwoners hebben moeite met lezen, schrijven of de computer en het begrijpen en toepassen van informatie in de Nederlandse taal. Ze kunnen daardoor niet goed meedoen in de Utrechtse samenleving. “Daar moeten wij wat aan doen, want elke Utrechter moet mee kunnen doen in de stad. Taal en digitale vaardigheden mogen gelijke kansen niet in de weg staan. Het is goed te zien dat diverse organisaties hier tijdens de Week van de Alfabetisering aandacht voor vragen. Er zijn al veel vrijwilligers in de stad, maar ik hoop dat de teller eind deze week een stuk hoger staat”, vertelt wethouder Linda Voortman. Ook voor de medewerkers van de gemeente wordt laaggeletterdheid en digitale achterstand deze week op veel manieren voor het voetlicht gebracht.

 

Pop-up (digi)Taalcafé

Naast wethouder Voortman staan op de Stadhuisbrug taalvrijwilligers en -cursisten, medewerkers van diverse (digi)taalorganisaties en studenten van het ROC klaar om Utrechters te ontvangen voor een gesprek bij de ijskraam of aan tafel. Zij vertellen over de mogelijkheden van (digi)taalvrijwilligerswerk in Utrecht en wat dit uiteindelijk zowel de cursist als de vrijwilliger oplevert. Het pop-up (digi)Taalcafé is gebaseerd op de Taalcafés die wekelijks in diverse Utrechtse wijken plaatsvinden.

 

Week van de Alfabetisering

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en computeren. Vaak hebben zij ook moeite met online zaken. In provincie Utrecht gaat het om 8% van de volwassenen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. Van 3 tot en met 9 september 2018 vindt daarom de jaarlijkse Week van de Alfabetisering plaats. Dit jaar willen de diverse organisaties aandacht vragen om zoveel mogelijk nieuwe vrijwilligers te werven die zich willen inzetten als taalmaatje of bijvoorbeeld als computerdocent. Een volledig overzicht van de activiteiten in het kader van de Week van de Alfabetisering is te vinden via: wvdautrecht.nl/activiteiten.

Digiwijs-vrijwilliger en zijn verhaal

Digi-taalvrijwilliger Prem: ‘Het leukste is als mensen vooruitgaan door jouw hulp’

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in Utrecht. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt? Deze keer deel 41: Prem Mohan, vrijwilliger bij Digiwijs.

Prem glimlacht breed als hij vertelt over de mensen die hij helpt bij de computercursussen van Digiwijs in de bibliotheek Overvecht. Hij ondersteunt mensen die niet goed met computers om kunnen gaan en maakt ze wegwijs in de digitale wereld, en doet dat met veel plezier.

De 60-jarige Prem werkte als maatschappelijk werker en activiteitenbegeleider met demente ouderen toen hij werd getroffen door hartproblemen. De revalidatie duurde langer dan hij had gehoopt en een terugkeer als maatschappelijk werker zat er niet meer in. “Ik wist niet precies wat ik wilde. Bij de Vrijwilligerscentrale in Utrecht kwam ik in contact met Digiwijs. Daar kon ik computercursussen gaan geven.”

Lees hier verder…..

Aanpassing openingstijden WIJ a/d Werf

De openingstijden van WIJ a/d Werf wijzigen met ingang van maandag 27 augustus.

De werfruimte is vanaf die week geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Op woensdagen zal WIJ a/d Werf gesloten zijn.

De nieuwe openingstijden zijn gebaseerd op de beschikbaarheid in de begeleiding. Met onvoldoende begeleiding kunnen we niet de kwaliteit en veiligheid bieden die we wenselijk vinden.

WIJ 3.0 werkt er aan om de begeleiding uit te breiden zodat op termijn op woensdag WIJ a/d Werf weer open kan.

 

Doorleren tijdens de zomer!

Doorleren tijdens de zomer

Voor wie beter wil kunnen omgaan met computer en internet biedt Digiwijs 3.0 deze zomer extra hulp. In juli en augustus zijn er themabijeenkomsten over het aanvragen en gebruik van de U-pas, het aanvragen van een paspoort of ID-kaart en het vinden van een huurwoning. Deelnemers leren hun weg te vinden op de websites van U-pas, gemeente Utrecht en Woningnet om dit te doen. De workshops zijn geschikt voor iedereen die een beetje kan computeren en internettten.

De workshops starten om 14:00 uur en duren tot 16:00 uur. Ze vinden plaats in bibliotheek Overvecht (26 juli, 1 augustus) en bibliotheek Kanaleneiland (25 juli, 2 augustus). Aanmelden is niet nodig.

Noot:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Haver, 06-50453989, digiwijs@wij30.nl

Een foto van de activering – interview met Gerbrand

Mensen die in behandeling zijn bij Altrecht hebben naast de behandeling van hun klachten vaak ook behoefte aan activering. Als mensen geen vaste structuur of (werk)ritme meer hebben, helpt WIJ 3.0 helpt hen bij het langzaam weer structuur opbouwen, zodat de stap naar werk en een gestructureerd leven een stuk kleiner wordt. Zo kunnen mensen na behandeling sneller weer aan de slag en blijven ze bezig met een zinvolle dagbesteding.

In deze serie interviewen we maandelijks iemand die vanuit eigen ervaring vertelt hoe waardevol activering is geweest voor zijn of haar herstel. Deze maand Gerbrand

DOOR: Rudy Nijholt

Gerbrand (56 jaar) volgt herstelgerichte activering via WIJ 3.0. Om weer structuur en ritme op te doen, is hij eind mei begonnen met fotografie. Zijn grote passie is straatfotografie, waarbij hij graag vergeten groepen in beeld brengt. Mensen aan de onderkant van de maatschappij, aan wie nog wel eens voorbij wordt gegaan. “Deze mensen hebben allemaal een eigen verhaal en door dit met foto’s in beeld te brengen, hoop ik te voorkomen dat hun verhaal vergeten wordt.” Maar ook straatfotografie in publieke en semipublieke ruimtes waar mensen hun dagelijkse dingen doen, vindt hij interessant. Momenteel fotografeert hij op de locaties van WIJ 3.0. Door de alledaagse taferelen vast te leggen, wordt duidelijker wat WIJ 3.0 te bieden heeft. Hiervoor heeft hij al een keer foto’s gemaakt in de botanische tuin.

Hoe ben je bij WIJ 3.0 gekomen?

“Bij Altrecht volgde ik de herstelgroep. Hier kwam een coördinator van WIJ 3.0 langs die vertelde over herstelgerichte activering. Omdat straatfotografie mijn grote passie is, heb ik geïnformeerd naar de mogelijkheden. Gelukkig bleek het mogelijk om via WIJ 3.0 hiermee weer aan de slag te gaan.”

Wat zou verbeterd kunnen worden in de communicatie over herstelgerichte activatie?

“Op dit moment is veel van de communicatie nog gebaseerd op tekst in een boekje. Deze

liggen vaak in de wachtkamer van hulpverleners, maar mensen worden er niet door geprikkeld. Ik denk dat je beter meer visueel kunt werken, bijvoorbeeld door middel van een poster met tekst die verwijst naar de folder waar je dan meer in kunt lezen. Je moet mensen nieuwsgierig maken. Een foto die een verhaal vertelt, prikkelt veel meer.”

Wat deed je voor werk voordat je uitviel?

“Ik was internationaal chauffeur. Voor mijn werk reed ik door heel Europa om goederen op te halen en af te leveren. De laatste jaren alleen in Duitsland.”

Wat doe je bij WIJ 3.0?

“Ik fotografeer op locatie om in beeld te brengen wat WIJ 3.0 doet, de dagelijkse gebeurtenissen die je tegenkomt op de locaties. Daarnaast doe ik ook portretfoto’s, liefst van mensen die een geschiedenis hebben, mensen die echt een verhaal te vertellen hebben. Dat levert de mooist portretten op. Gewoon zoals ze zijn.”

Hoe heeft de activering je geholpen?

“Het helpt mij vooral om creatief te zijn, me te ontwikkelen en een uitdaging aan te gaan. Samen met het opbouwen en onderhouden van ritme en structuur, een perfecte combinatie.”

Denk je dat activering altijd een onderdeel zou moeten zijn van de behandeling bij Altrecht?

“Activering is zeker een heel belangrijk onderdeel als je na uitval weer de weg naar herstel op gaat. De sociale contacten, het feit dat je buiten komt in de frisse lucht en de structuur helpen hier ontzettend bij. Je moet er alleen wel klaar voor zijn en er niet half instappen.”

Verwacht je dat de activering en begeleiding uiteindelijk ook zullen helpen bij de stap naar een volledige betaalde baan?

“Mijn grote droom is om straatfotograaf te worden en bekendheid te krijgen door bijvoorbeeld exposities. Ik hoop op termijn te kunnen leven van de fotografie. Ik wil me dan graag richten op documentaire en reportagefotografie, waarin ik de vergeten groepen in het huidige tijdsbeeld kan vastleggen. Zodat ook hun verhaal, waar veel mensen nooit van horen of zien, verteld kan worden. En anders is het gewoon een mooie invulling in mijn leven. Het is prachtig dat ik in voorbereiding daarop nu alvast met mijn passie bezig kan zijn, nog tijdens het herstel traject.”